CHAT
Czatuj z nami na Whatsapp! Kliknij na numer:
+49 160 96 89 53 49
ID

Terminy i warunki ogólne PepeMare

Ostatnia zmiana: 13 sierpień 2015

Szanowni odwiedzający / podróżujący,
poniższe prawa i warunki - i kolejnie następujące zmiany - stosuje się do wszystkich naszych usług dostępnych on-line, w sposób bezpośredni lub pośredni (za pośrednictwem dystrybutorów), za pośrednictwem dowolnego urządzenia mobilnego, przez drogę e-mail lub telefonicznie. Wchodząc na naszą stronę internetową, odwiedzając ją, używając jej i / lub używając jakiejkolwiek dostępnej aplikacji na dowolnej platformie (zwanej dalej "stroną web"), i / lub dokonując rezerwacji, użytkownik deklaruje, iż przeczytał, zrozumiał i zaakceptował terminy i warunki określone poniżej.

1. Stosunek prawny

Firma PepeMare jest pośrednikiem przy zawieraniu umów dotyczących wynajmu domów wakacyjnych, przelotów i wynajmu samochodów (dalej zwanych "zakwaterowaniem") pomiędzy klientami i /a właścicielami / touroperatorami / liniami lotniczymi. PepeMare jest na ogół pośrednikiem (w niektórych przypadkach touroperatorem) i reprezentuje dającego w wynajem (wynajmującego) w fazie początkowej i zawieraniu umów.

2. Zawarcie umowy

Wraz z dokonaniem rezerwacji, która odbyłasię przez telefon, w formie pisemnej lub elektronicznej, klient deklaruje chęć zawarcia wiążącej umowy na rzecz wynajmującego kwatery, reprezentowanego przez PepeMare. Umowa wchodzi w życie tylko wtedy, gdy PepeMare lub dający w wynajem (właściciel / touroperator / linie lotnicze/ agencja) potwierdza w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e ??? mail rezerwację. Dokonując rezerwacji, klient oświadcza, iż zapoznał się oraz akceptuje ogólne warunki umowy właściwego wynajmującego, dostępnymi na jego stronie internetowej, jak również warunki rezerwacji PepeMare oraz Politykę prywatności. Ogólne warunki właściwego wynajmującego mają pierwszeństwo przez niniejszymi warunkami rezerwacji.

Podczas rezerwacji należy podać liczbę wszystkich osób (w tym dzieci), jak również ewentualnych zwierząt (w tym typ / rasa). Dla niektórych zakwaterowań zwierzęta są akceptowane lecz tylko i wyłącznie na wcześniejsze zapytanie klienta. Specjalne życzenia klientów oraz zastrzeżenia (np. inny dzień przyjazdu, szczególne wyposażenie, wynajem pościeli i ręczników, końcowe sprzątanie itd ...) można określić we wskazanym w wolnym polu tekstowym znajdującym się w formularzu rezerwacji.

Rezerwację uznaje się za potwierdzoną kiedy otrzymają Państwo ze strony PepeMare e - mail z potwierdzeniem. Po potwierdzeniu zostaną Państwu podane, zawsze przez PepeMare potrzebne informacje na temat rezerwacji i pobytu.

Klienci mają obowiązek sprawdzić otrzymane potwierdzenie i zwrócić uwagę PepeMare na błędy lub nieścisłości. Wszelkie uwagi muszą zostać zgłoszone w terminie 3 dni od otrzymania potwierdzenia. Błędy zgłaszane po upływie terminu trzech dni nie mogą być brane pod uwagę i nie zezwalają na odstąpienie od umowy. Jeśli w ciągu jednego tygodnia, klient nie otrzymał szczegółowych informacji odnośnie jego potwierdzenia, jest on zobowiązany do poinformowania o zaistniałej sytuacji PepeMare w celu przygotowania i odesłania nowego potwierdzenia.

Niezbędny do rezerwacji jest szczegółowy opis obiektu znajdujący się w internecie, na którym opierają się informacje touroperatorów / wynajmującego. Pod szczegółowym opisem obiektu znajdują się zdjęcia, informacje o wyposażeniu ??? lista szczegółowa, informacje na temat kaucji, metod i terminów płatności oraz wszelkie opłaty dodatkowe.

3. Płatność

Płatności za rezerwację dokonuje się w zależności od oferenta przelewem, kartą kredytową lub debetową lub gotówką. Zaliczkę (zazwyczaj 30% całości) należy wpłacić natychmiast po dokonaniu rezerwacji. Aby dokonać wpłaty zaliczki, istnieją dwie możliwości:

a) Wariant 1:
Wpłata pozostałej części należności zostanie dokonana w momencie przybycia na miejsce bezpośrednio do właściciela, przed wprowadzeniem się do kwatery. Ta alternatywa na ogół odnosi się do prywatnego najmu.

b) Wariant 2:
Wpłata pozostałej części należności maksymalnie 45 dni przed datą początkową zaplanowanego pobytu. Ta alternatywa na ogół odnosi się do najmu przez przedsiębiorców. W przypadku rezerwacji, których pobyt rozpoczyna się w ciągu 45 dni od rezerwacji trzeba zapłacić od razu pełną kwotę.

Szczegółowe informacje na temat sposobów płatności znajdują się w opisie wybranego przez Państwa zakwaterowania.

Dla niektórych rodzajów płatności, takich jak za pomocą karty kredytowej, PepeMare zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat. Opłaty zostaną przedstawione klientowi po wybraniu takiej opcji płatności. Proszę zwrócić uwagę, iż w przypadku płatności dokonywanych za pomocą przelewu bankowego, opłaty bankowe (krajowe lub zagraniczne) nie są pokrywane przez dającego w wynajem / PepeMare.

W przypadku dokonywania rezerwacji w ostatniej chwili (last minute), PepeMare może zwrócić się z prośbą o udostępnienie karty kredytowej w celu zagwarantowania płatności.

Jeśli termin płatności wskazany przez PepeMare nie będzie respektowany, PepeMare przysługuje prawo do odstąpienia od umowy najmu.

Wynajmujący ma prawo zwrócić się do klienta o wpłatę kaucji w celu pokrycia ewentualnych szkód powstałych z winy klienta. Wynajmujący tym samym zobowiązuje się do zwrotu depozytu na koniec pobytu, w dniu wyjazdu, odliczając ewentualne koszty za poniesione szkody wyrządzone przez klienta w miejscu zakwaterowania.

Zmiana rezerwacji przez klienta jest możliwa po przesłaniu potwierdzeniu rezerwacji (zwykle przez e-mail, ale także faksem lub telefonicznie), powoduje to jednak dodatkowe koszty. Niektórzy właściciele / touroperatorzy, naliczają koszty dodatkowe wynikające ze zmiany rezerwacji. W niektórych przypadkach, zmiana rezerwacji jest możliwa tylko poprzez anulowanie poprzedniej rezerwacji i dokonanie rezerwacji nowej. W takich przypadkach pojawiają się koszty anulacji określone w artykule 6. PepeMare jest również upoważniona do pobierania opłat w wysokości do 50 euro za zmiany rezerwacji / zmianę daty lub w przypadkurezygnacji.

4. Dokumenty podróży

Po wpłacie zaliczki, klient otrzyma potwierdzenie rezerwacji, zawierające godziny zameldowania i wymeldowania, adres zakwaterowania, dane kontaktowe właściciela i wszystkie niezbędne informacje odnośnie pobytu. Potwierdzenie rezerwacji należy przedstawić osobie wyznaczonej do odbioru gościa w momencie zameldowania check-in.

W przypadku, gdy klient nie otrzyma dokumentów w terminie 14 dni przed rozpoczęciem pobytu, jest on zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia PepeMare.

5. Zmiany w świadczonych usługach

PepeMare lub wynajmujący zobowiązany jest do informowania klienta o wszelkich zmianach w świadczonych usługach.

Dający w wynajem ma prawo do wprowadzenia zmian w świadczonych usługach, pod warunkiem, że nie są one istotne i nie wpływają na ogólny charakter zamówienia.

W przypadku istotnych zmian w wykonaniu zlecenia, klient może odstąpić od umowy, bezpłatnie i zażądać zwrotu płatności już dokonanej. PepeMare, na prośbę klienta, jest zobowiązany do dostarczenia alternatywy odnośnie miejsca docelowego, które pierwotnie zostało zarezerwowane.

Jeśli klient i / lub wszelkie osoby w dniu przyjazdu nie dotrą w ciągu 20 godzin na miejsce i jeśli nie poinformują właściciela przed przyjazdem o zaistniałym opóźnieniu, wynajmujący ma prawo do dysponowania inaczej zakwaterowaniem. Opóźnienie w przyjeździe, które nie zostanie wcześniej zgłoszone jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy zgodnie z artykułem 6.

6. Odstąpienie

Aż do momentu rozpoczęcia pobytu, klient ma możliwość rozwiązania umowy wysyłając pisemne powiadomienie do wynajmującego lub do PepeMare. Decydująca jest data otrzymania rezygnacji. Obowiązują następujące kary za anulowanie umowy:

aa) do 45 dni przed przyjazdem: 30% całkowitej ceny;
bb) od 45 do 30 dni przed przyjazdem: 60% całkowitej ceny;
cc) od 29 dni przed przyjazdem lub w przypadku nie pojawienia się (no-show): 95% całkowitej ceny;

Klient ma prawo do wykazania , że w związku z odwołaniem rezerwacji i wycofaniem się z umowy, właściciel poniósł znacznie mniej obciążeń. Założenie to jest możliwe w przypadku gdy anulowana przez klienta kwatera została wynajęta na taki sam okres na tych samych warunkach.

Powyższe kary związane z anulowaniem stosowane są również w przypadku gdy PepeMare odstąpi od umowy z powodu braku płatności przez klienta.

Jeśli klient, po złożeniu zapytania, do PepeMare, związanego z rezerwacją, zgłosi się bezpośrednio do właściciela kwatery lub wynajmującego o zawarcie oddzielnej umowy w stosunku do zarezerwowanego wcześniej noclegu, PepeMare ma prawo zwrócić się do klienta z prośbą o rekompensatę za świadczenie usług w wysokości 30% ceny podróży.

Dodatkowo PepeMare ma prawo pobrać za zmianę rezerwacji / zmianę terminu lub anulowanie rezerwacji opłatę w wysokości do 50 euro. Ewentualne opłaty oferenta pozostają przy tym bez zmian.

7. Na miejscu i po pobycie

Mieszkanie może być zajmowane przez osoby wymienione w formularzu przesłanym do dokonania rezerwacji. Właściciel może odmówić dostępu do zakwaterowania jakichkolwiek innych osób.

Psy, koty i inne zwierzęta domowe mogą przebywać w pomieszczeniach tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione w momencie rezerwacji. Klient jest odpowiedzialny za wszystkie szkody wyrządzone przez zwierzęta.

Klient jest zobowiązany do utrzymywania czystości i odpowiedniego zachowania oraz szacunku dla dzielnicy i otaczającego miejsce zamieszkania terenu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących w budynku lub domu.

Klient jest zobowiązany do dbania o kwaterę i całego wewnętrznego inwentarza z najwyższą starannością. W przypadku szkód spowodowanych przez klienta w odniesieniu do mebli, pomieszczeń lub budynku, jest on zobowiązany do zapłaty odszkodowania. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania właściciela o powstałych szkodach. Klient zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w przypadku późniejszej szkody powstałej w wyniku awarii, o której właściciel nie został poinformowany.

W momencie wystąpienia awarii lub problemów, zwłaszcza związanych z brakami lub wadami znajdującymi się w kwaterze, klient jest zobowiązany do podjęcia wszelkich starań, aby usunąć usterkę lub ograniczyć możliwość wystąpienia szkód. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania właściciela o awarii.

Jakiekolwiek reklamacje związane z kwaterą muszą być zgłoszone niezwłocznie wynajmującemu. Prawa jakiejkolwiek natury ze strony klienta w stosunku do PepeMare są wykluczone.

8. Odpowiedzialność dającego w wynajem

Wynajmujący jest zobowiązany w stosunku do klienta o świadczenie zakwaterowania zgodnie z umową i prawem.

Wynajmujący jest odpowiedzialny za wybór i kontrolę osoby odpowiedzialnej, której zostaną dostarczone klucze do kwatery, jak również do wszystkich osób lub firm związanych z zakwaterowaniem.

Odpowiedzialność wynajmującego za szkody majątkowe jest ograniczona do trzykrotności czynszu, jeżeli szkoda nie została spowodowana umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

9. Ubezpieczenie

PepeMare zaleca zaakceptowanie wykupienie ubezpieczenia związanego z kosztami anulowania umowy. Ubezpieczenie medyczne na podróż jest użyteczne i zalecane przez PepeMare w przypadku pobytu za granicą.

10. Informacje na temat paszportów, wiz, walut obcych i warunków zdrowotnych

Każdy klient jest osobiście odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów: dotyczących ochrony sanitarnej, w podróżach krajowych i międzynarodowych zarówno przy wjeździe jak i wyjeździe z danego kraju, paszportowych i warunków wizowych. Wszelka odpowiedzialność ze strony PepeMare w tym względzie jest wykluczona, pod warunkiem, że informacje dostarczone przez PepeMare nie są umyślnie lub nieumyślnie błędne.

11. Postanowienia końcowe

PepeMare działa na podstawie prawa niemieckiego. W przypadku wątpliwości, wiążące są ogólne warunki rezerwacji w języku niemieckim.

Informacje dotyczące właściciela PepeMare

PepeMare

PepeMare
Giuseppe Pepe
Stammheimerstr. 22
71636 Ludwigsburg
Nr. VAT: DE283728395

Terminy i warunki ogólne PepeMare File pdf